صفحه بندی نظرات وردپرس

صفحه بندی نظرات وردپرس
شاید متوجه شده باشید که نوشته هایی که نظرات زیادی دارند، نسبت به دیگر پست ها کندتر هستند. این به این دلیل است که تعداد زیاد نظرات موجب افزایش بار سرور می شود که میانگین بارگذاری صفحه را افزایش می دهد. پس بهتر است به فکر صفحه بندی نظرات وردپرس باشید. چرا به صفحه بندی نظرات وردپرس نیاز داریم؟ داشتن نظرات بسیار خوب است، زیرا به این معنی است که کاربران با...